Category: HEALTH

7 ประเทศชื่อดังเหล่านี้ ต้องมีวีซ่าในการเดินทางไปท่องเที่ยว ออสเตรเลีย การมาออสเตรเลียคุณจะต้องได้รับวีซ่า แต่ข่าวดีก็คือกระบวนการนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันในชื่อ Electronic Travel Authority (ETA) คุณจะต้องสมัคร ETA ของคุณอย่างน้อย